ബാര്‍ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് സ്തംഭിച്ചു - കുറ്റ്യാടി

ബാറിന്റെ ജോലി സ്തംഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വമ്പിച്ച ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം.
ബാര്‍ അനിശ്ചിത  കാലത്തേക്ക്  സ്തംഭിച്ചു.

അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ ..................